fr
nl
de
en
On-linegids
van de middeleeuwse handschriften in
Wallonië-Brussel

Voorstelling


Wie zijn wij?

Het netwerk CICweb.be

CICweb.be heeft als taak het project te cordineren en uit te voeren en kan daarvoor rekenen op:Het begeleidingscomit

Het Begeleidingscomit wordt voorgezeten door de Federatie Walloni-Brussel. Het heeft tussen 2005 en 2007 erop toegezien dat het project correct en binnen de vastgestelde termijnen werd uitgevoerd.
Leden (2005-2007) :


Wetenschappelijk Comit

Het Wetenschappelijk Comit wordt voorgezeten door de vzw Centre International de Codicologie (CIC). Het is samengesteld uit de directeuren van de instellingen die handschriften bewaren en de leden van het CIC. Dit comit heeft gewaakt over de technische en wetenschappelijke aspecten van het programma.
Leden (2005-2007):


Nota bene

Ieder project van dit type houdt per definitie een aantal lacunes in. CICweb.be is zich daarvan bewust. Toch durven we hopen dat we die risicos zoveel mogelijk hebben beperkt en dat we een inventaris van handschriften online brengen die tegelijk coherent, homogeen en voldoende nauwkeurig is. Zo is de inhoud van de inventaris een afspiegeling van ons cultureel erfgoed, dat we eerst goed moeten kennen om het nadien ook te valoriseren.

Onze partners

legendewww.scriptorium.be

Als bevoorrechte partner vormt de website www.scriptorium.be de essentile basis van dit nieuwe project.
Deze website werd door het Centre International de Codicologie (CIC) gecreerd met de financile steun van de Federatie Walloni-Brussel. Hij is gewijd aan het tijdschrift Scriptorium en het Bulletin Codicologique.
De website heeft een internationale index met meer dan 230.000 boeknummers van handschriften en een catalografische index van de boeken en artikelen waarvan een recensie verscheen in Bulletin codicologie.
Dankzij de nauwe banden tussen de beide onderzoeksprogrammas Scriptorium.be en CICweb.be, werden de nuttige gegevens van de handschriften die in Franstalig Belgi worden bewaard, nu al geselecteerd in de databank van de eerstgenoemde website.

legendeDe bewaarinstellingen

Dit project richt zich tot alle instellingen die in Walloni en Brussel gevestigd zijn en die handschriften bewaren. Onze databank bevat vandaag 37 instellingen.Wetenschappelijke medewerkers

CICweb.be dankt de talrijke specialisten in middeleeuwse handschriften die hebben meegewerkt en ook vandaag nog meewerken aan dit project, meer bepaald Dr. Thomas FALMAGNE die zo goed was ons het resultaat van zijn jarenlange onderzoek te bezorgen, zodat ons project ab initio over een niet te verwaarlozen wetenschappelijk substraat kon beschikken.

CICweb.be dankt ook de medewerkers van de Handschriftenafdeling van de Koninklijke Bibliotheek van Belgi, meer bepaald de conservator van de afdeling, Dr. Bernard BOUSMANNE, voor hun niet aflatende steun en wetenschappelijke inbreng.
Tot slot kan CICweb.be ook rekenen op de medewerking van de bevoegde personen van talrijke bewaarinstellingen.

Waarom een dergelijk project?

Tekortkomingen

De tekortkomingen zijn onmiskenbaar. We kunnen de staat van het erfgoed op het vlak van handschriften in drie punten samenvatten:
1. De handschriften zijn soms verspreid in subverzamelingen
2. De verzamelingen en handschriften zijn gedeeltelijk genventariseerd
3. De kennis is gespecialiseerd en beperkt

Behoeften en doelstellingen

De behoeften zijn al even duidelijk en laten ons toe de doelstellingen van een dergelijk project duidelijk te bepalen:
1. Lokaliseren van de handschriften om ze beter te beschermen
2. Bijeenbrengen en centraliseren van de informatie om ze te bestuderen
3. Samenwerking en informatie-uitwisseling bevorderen
4. Het erfgoed valoriseren om de middelen van de instellingen te vergroten
5. Het bezoek aan de instellingen en de toegang tot het erfgoed bevorderen

Een doel: digitalisering

Dankzij het werk dat de voorbije twee jaar werd geleverd, heeft de Federatie Walloni-Brussel vandaag een precies idee van het aantal middeleeuwse handschriften dat zij wil digitaliseren, niet alleen om deze overblijfselen van het verleden te bewaren maar ook om ze buiten haar grenzen te verspreiden.

Waarom een gids?

CICweb.be stelt een onlinegids van de middeleeuwse handschriften voor. Deze inventaris heeft tot doel een algemeen beeld te bieden van de toestand van de verzamelingen.
Het online brengen van deze gids zal het mogelijk maken:


Uitgebreide toegang

De onlinegids van de handschriften wil voor een zo groot aantal mogelijk personen toegankelijk zijn:


Uitvoering

Webmaster

Mickal Lefvre

Concept, cordinatie en uitvoering van het project

Sandrine Thieffry, wetenschappelijk verantwoordelijke en cordinatrice van het project CICweb.be (2005-2007)

Ontwerp van het programmeringssysteem en de grafische site

Bernard Van den Eynde, directeur Sisme Numrique (voorheen Cyberlab)

Kwaliteitsvol kader

Bij het ontwerpen en realiseren van de website werd rekening gehouden met de kwaliteitscriteria van Brussel, een Europees kwaliteitskader.

Rechten & credits

Het netwerk CICweb.be kreeg een exclusieve subsidie voor bepaalde tijd van de Federatie Walloni-Brussel.

Het programmeringssysteem

De Federatie Walloni-Brussel is de eigenaar van het informaticasysteem dat werd ontwikkeld dankzij de subsidies die zij heeft toegekend.

Wetenschappelijke gegevens

Als cordinator van het project staat CICweb.be garant voor de intellectuele eigendom van de auteurs van de inventarisbeschrijvingen.

De teksten

De paginas op de website, de handleidingen en de overige dossiers die kunnen worden gedownload werden en worden opgesteld door CICweb.be, die daarvan dus de eigenaar is.

De foto's

Alle fotos die toegankelijk zijn op de website, zijn afkomstig van de bewaarinstellingen die daarvan de exclusieve eigendom bezitten. De reproductie van fotos is onderworpen aan de voorafgaande toelating van de instellingen die de fotos bezitten.

logo CFWB
Met de steun van de
Federatie Wallonië-Brussel
logo KBR
Met de medewerking van de
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)
logo scriptorium
Met de deelname van
Scriptorium/Bulletin Codicologique